Košík je prázdný
0

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti ST GASTRO s.r.o., se sídlem Dlouhá 105/21, 500 03 Hradec Králové, IČO 044 98 186, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35989, provozovatele internetových stránek https://www.pizzzza.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE POJMŮ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy, jejímž předmětem je prodej některého produktu nabízeného ke koupi na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz (dále také jen „Zboží“), uzavírané mezi společností ST GASTRO s.r.o., se sídlem Dlouhá 105/21, 500 03 Hradec Králové, IČO 044 98 186, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35989 (dále také jen „Společnost“) jako prodávajícím na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím na straně druhé.
 2. Kontaktní e-mail: [email protected].

 3. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy s počátečním velkým písmenem následující význam:

  Kupujícím“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si objednala Zboží (některý produkt nabízený ke koupi Společností na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz) prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz nebo prostřednictvím telefonické linky v Hradci Králové +420 608 438 438 a v Pardubicích +420 770 610 610.

  Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Provozovna“ výdejní místo Zboží na adresách: Pizzzza, Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové a Pizzzza, kpt. Bartoše 454, 503 09 Pardubice.

  Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Společností jako prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé, jejímž předmětem je prodej Zboží.

  Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si hodlá objednat Zboží.

 4. Odesláním objednávky Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz nebo objednáním Zboží prostřednictvím telefonické linky v Hradci Králové +420 608 438 438 a v Pardubicích +420 770 610 610 Kupující vyjadřuje souhlas s Podmínkami.
 5. Tyto Podmínky jsou účinné od 1.6.2022.

II. NABÍZENÉ ZBOŽÍ

 1. Na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz je uveden kompletní seznam Společností běžně dodávaného Zboží. Společnost nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek Zboží. Pokud některé Zboží nebude momentálně dostupné, bude o tomto Kupující neprodleně informován.
 2. Fotografie Zboží jsou pouze ilustrační.
 3. Popis Zboží je uveden přímo u konkrétního Zboží. Je-li u Zboží uvedena gramáž nebo jeho velikost, jedná se o hodnotu produktu v syrovém stavu.
 4. Cena Zboží je vždy uvedena u každého Zboží, a to včetně DPH.
 5. Společnost vyrábí produkty té nejvyšší kvality za použití nejčerstvějších a vždy velmi kvalitních surovin pod značkou PIZZZZA. Výrobní standardy a postupy Společnosti jsou nastaveny tak, aby výsledný produkt byl vždy 100 % kvalitní.
 6. Receptury jednotlivých pizz a dalších ke koupi nabízených produktů jsou dané. Pro případnou změnu ingrediencí standardně užívaných pro výrobu konkrétní pizzy slouží Kupujícímu možnost v případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz tuto pizzu upravit, a to buď ubráním nebo přidáním ingredience.
 7. Společností vyráběné produkty, resp. Společností dodávaná jídla jako je pizza, burger, crazzzzy chicken, hranolky apod. jsou určeny pro okamžitou konzumaci, nikoliv k uskladnění. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu Zboží.
 8. Seznam alergenů dle přílohy č. II Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, je uveden na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz a v Provozovně. Alergeny, které obsahují Společností vyráběné produkty, jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz v detailu vyráběných produktů, a to v sekci „Alergeny“. Společnost upozorňuje Zákazníky, že v Provozovně nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, tedy veškeré Společností vyráběné produkty obsahují nebo mohou obsahovat všechny alergeny.
 9. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let. Mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Kupující je starší 18 let, k předání objednaných alkoholických nápojů a/nebo tabákových výrobků nedojde a Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit. Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy i jen ve vztahu k objednaným alkoholickým nápojům a/nebo tabákovým výrobkům; v takovém případě je Společnost ostatní objednané Zboží Kupujícímu povinna předat a Kupující je povinen zaplatit kupní cenu tohoto Zboží.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouvu je možné uzavřít telefonicky – telefonické číslo pro objednání Zboží je v Hradci Králové +420 608 438 438, v Pardubicích +420 770 610 610 nebo lze Smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků na dálku prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz.
 2. Přijetím objednávky Kupujícího ze strany Společnosti (uzavřením Smlouvy) se rozumí (i) v případě telefonické objednávky Kupujícího telefonické odsouhlasení objednávky ze strany Společnosti (ii) v případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz okamžik odeslání objednávky Kupujícího přes objednávkový formulář, ledaže Společnost sdělí Kupujícímu následně telefonicky jinak.
 3. Společnost si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s Kupujícím, který v minulosti odmítl uhradit kupní cenu, nebo nepřevzal jím objednaného Zboží. Společnost si dále vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s Kupujícím, bude-li se místo doručení Zboží vyskytovat v oblasti, která je pro doručení Zboží dle vyhodnocení Společnosti v daném období riziková (např. špatná sjízdnost vozovek v zimním období).
 4. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, a to ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany Smlouvy si musí navzájem změny nabídky odsouhlasit.
 5. Pro vyloučení případných pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku (fixní závazek). Ustanovení § 1980 Občanského zákoníku se tak nepoužije.
 6. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto Podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Podmínek obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
 7. Po přijetí objednávky Kupujícího ze strany Společnosti může Kupující objednávku zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Společnosti.
 8. Pokud Kupující uvede při objednávání Zboží (ať již telefonicky nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz) nesprávné kontaktní údaje, vyhrazuje si Společnost právo bez dalšího objednávku Kupujícího neakceptovat nebo objednávku zrušit (stornovat) a objednané Zboží Kupujícímu nedodat.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Možné způsoby zaplacení Zboží:
  • online platba prostřednictvím platební brány ComGate (platba předem)
   • platba platební kartou
   • platba bankovním převodem
  • zaplacení ceny Zboží při předání
   • v hotovosti, přičemž Společnost umožňuje též platbu stravenkami; Společnost přijímá následující stravenky: Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners, Naše Stravenka. Na stravenky Společnost vrací.

    V případě, že si Zákazník zvolí hotovostní typ platby při dodání Zboží na základě rozvozu, je třeba, aby platbu vyšší bankovkou, než je 2000,-Kč, nahlásil Zákazník již při objednávání Zboží. Pokud Zákazník objednává Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz, uvede tuto skutečnost před odesláním objednávky do „Poznámky k doručení“.

   • platební kartou; platbu kartou je třeba nahlásit již při objednávání (v případě objednání Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz, uvede Kupující požadavek na tento druh platby před odesláním objednávky do „Poznámky k doručení“), neučiní-li tak Kupující, nemusí být platba platební kartou při předávání Zboží ze strany Společnosti akceptována.
 2. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně Zboží.
 3. Záloha se nevybírá, úhrada ceny Zboží proběhne dle vybraného způsobu platby.
 4. Veškeré platby probíhají v korunách českých (CZK), není-li výslovně dohodnuto jinak.

V. DORUČOVÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ, OSOBNÍ ODBĚR

 1. Objednané Zboží je možné si vyzvednout v Provozovnách – na adrese Pizzzza, Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové a Pizzzza, kpt. Bartoše 454, 530 09 Pardubice nebo lze za níže uvedených podmínek využít služeb rozvozu prostřednictvím kurýrní služby (rozvoz zajišťovaný Společností).
 2. Společnost doručuje objednané Zboží pouze při splnění podmínky minimální ceny objednávky (viz bod 5.3 Podmínek) a pouze v zónách uvedených na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz v sekci „Zóny“, nestanoví-li v konkrétním případě Společnost jinak.
 3. V případě, že má Zákazník zájem využít doručení Zboží prostřednictvím kurýrní služby, musí minimální cena objednávky určené k rozvozu dosáhnout částky, která je určena pro zónu, v níž se místo doručení Zboží nachází, nestanoví-li v konkrétním případě Společnost jinak. Do výše minimální ceny objednávky se započítává veškeré objednané Zboží s výjimkou nápojů.
 4. Otevírací doba Provozoven, během které je možné si Zboží objednat, po vzájemné dohodě Zboží vyzvednout, a současně doba, během níž probíhá rozvoz Zboží, je: pondělí – neděle 10.00 – 24.00 hodin.
 5. Cena za dodání Zboží při osobním odběru v Provozovně činí 0,- Kč.
 6. Cena za dodání Zboží prostřednictvím kurýrní služby (rozvoz Společnosti) v zónách uvedených na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz činí 0,- Kč. Využití kurýrní služby Společnosti je možné pouze za podmínek odst. 5.3 Podmínek.
 7. O předpokládané době doručení objednaného Zboží bude Kupující ke své žádosti v případě telefonické objednávky Zboží vyrozuměn. V případě objednávky Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz je třeba počítat s dobou doručení Zboží cca 60 - 90 minut. Objednávky se Společnost snaží vyřizovat co nejdříve, doba doručení Zboží je však závislá na množství a obsahu aktuálních objednávek, místu požadovaného doručení Zboží a okamžiku objednání Zboží. S ohledem na uvedené si Společnost vyhrazuje právo dodat Zboží dříve i později, než jak je uvedeno v tomto bodě Podmínek, nebo jak bylo Kupujícímu v případě telefonické objednávky Zboží sděleno.
 8. Odmítne-li Kupující převzít Společností řádně doručené objednané Zboží, odpovídá Kupující Společnosti v plném rozsahu za škodu, která Společnosti v souvislosti s tímto úkonem Kupujícího vznikne.
 9. Kupující je povinen, bude-li o to požádán, převzetí Zboží Společnosti potvrdit. Do doby potvrzení převzetí Zboží není Společnost povinna Kupujícímu Zboží předat. Odmítne-li Kupující potvrdit Společnosti předání Zboží, ustanovení bodu 5.8 Podmínek se použije obdobně.
 10. Kupující má právo při převzetí Zboží obdržet účtenku za Zboží.

VI. AKCE, SLEVY, SPECIÁLNÍ NABÍDKY

 1. Všechny akce, speciální nabídky a slevy, které Kupující má k dispozici a je oprávněn je uplatnit, je Kupující povinen nahlásit předem už při objednávce Zboží. V případě objednávky Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.pizzzza.cz tyto uvede před odesláním objednávky do „Poznámky k doručení“. Slevy a další zvýhodnění nelze již po odeslání objednávky uplatnit. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky Společnosti, a není možné je vzájemně kombinovat a/nebo sčítat.
 2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 1. Výskyt vady Zboží je Kupující povinen oznámit Společnosti neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání Zboží. Společnost doporučuje Kupujícím, okamžitě při převzetí Zboží zkontrolovat, jestli Společností dodané Zboží odpovídá objednávce Kupujícího.
 2. Reklamaci (oznámit vadu Zboží) je možné provést buď telefonicky na telefonním čísle pobočka Hradec Králové +420 608 438 438, e-mailem na e-mail: [email protected] nebo osobně na Provozovně, pobočka Pardubice +420 770 610 610, e-mailem na e-mail: [email protected] nebo osobně na pobočce. Při vyřizování reklamace je Kupující povinen předložit doklad o zakoupení Zboží (účtenku). Pro snadnější a rychlejší vyřízení reklamace Společnost doporučuje Kupujícím, aby v případě uplatnění reklamace předložili/zaslali také fotografii reklamovaného Zboží (vady Zboží).
 3. Reklamace vyřizuje Společnost zpravidla neprodleně. O průběhu reklamace Společnost Kupujícího informuje obvykle telefonicky.
 4. Společnost odpovídá za všechny vady Zboží, které má Zboží při převzetí Kupujícím, i když se projeví později. Za vadu však nelze považovat přirozenou změnu vlastností Zboží v čase. Vždy je nutné zakoupené Zboží užívat k určenému účelu (viz např. bod 2.7 Podmínek).
 5. V případě, že vada Společností dodaného Zboží je podstatným porušení Smlouvy, má Kupující právo požadovat (i) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodání chybějícího Zboží, (ii) odstranění vady opravou Zboží, (iii) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) může od Smlouvy odstoupit. Kupující sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Pokud Kupující nesdělí Společnosti výběr svého práva z vady prodaného Zboží nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Společnosti, má Kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení Smlouvy. Provedenou volbu práva z odpovědnosti Společnosti za vady není Kupující oprávněn měnit bez souhlasu Společnosti, což neplatí, pokud Kupující žádal opravu Zboží, kterou nelze provést (neopravitelná vada).

  Pokud Společnost neodstraní Kupujícím vytknuté vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Společnost Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

  Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Společnosti se považuje takové porušení povinnosti ze Smlouvy, o němž Společnost již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by Zákazník Smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

 6. V případě, že vada Společností dodaného Zboží je nepodstatným porušením Smlouvy má Kupující právo požadovat (i) odstranění vady, anebo (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Společnost vadu včas (tj. v přiměřené lhůtě s ohledem na charakter vytknuté vady) nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu práva z odpovědnosti Společnosti za vady není Kupující oprávněn měnit bez souhlasu Společnosti.
 7. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, (i) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží, (ii) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, (iii) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, (iv) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li Kupující Zboží, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí v takovém případě Kupující Společnosti, co ještě vrátit může, a dá Společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
 8. V případě oprávněné reklamace Zboží náklady na dopravu související s reklamovaným Zbožím hradí Společnost.